Политика конфиденциальности

SIA 2GR PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī politika ir izstrādāta ar mērķi izskaidrot mūsu klientiem kā mēs aizsargājam mūsu rīcībā nonākušos personu datus, informēt klientus par to tiesībām un pienākumiem. Mēs rūpējamies, lai apstrādājot personas datus, ievērotu spēkā esošos un piemērojamos normatīvos aktus Latvijas Republikā. 

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikā tieši piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Pircēju personas dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt pasūtījuma (preču piegādes) izpildi. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. 

Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks apstrādā datus godprātīgi un likumīgi, balstoties uz sekojošiem tiesiskiem pamatiem:

 • Pamatojieties uz Klienta pieteikumu, līguma noslēgšanai un izpildei;
 • Saskaņā ar Klienta piekrišanu;
 • Izpildot saistošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • Personas datu apstrāde tiek veikta atbilstoši konkrētiem mērķiem;
 • Personas datu apstrāde tiek veikta neuzkrājot pārmērīgus datus, nodrošinot to precīzumu un glabāšanas ilguma adekvātumu un Klienta tiesības
 • Personas dati tiek ievākti atbilstoši mērķiem un tiesiskajam pamatam;
 • Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks saprātīgi pieejamajiem organizatoriskajiem, finanšu un tehnoloģiskajām iespējām un resursiem, ievērojot mūsdienu tehnoloģijas attīstību;
 • Ja tiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, Klients par to tiek informēts atbilstoši normatīvajiem aktiem. Klientam ir tiesības iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu, tomēr atsevišķos gadījumos šis iebildums var ierobežot Klienta potenciālās tiesības izmantot tam pieejamās iespējas.

Dati tiek glabāti, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk minētajiem pamatiem:

 • Ir spēkā esošs līgums ar Klientu;
 • Ir spēkā esoša Klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde neizriet no cita likumīga pamata;
 • Juridiskais pienākums datu glabāšanai;
 • Likumisko interešu realizācijas nodrošināšanai, kura izriet no normatīvajiem aktiem, kuri piemērojami Pārdevējam un/vai Klientam.
 • Ja Personas datu glabāšanas pamats nav konstatējams, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Klienta tiesībām:

 • Atbilstoši saistošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Šīs tiesības ietver tiesības saņemt informāciju saistībā ar Klienta datu apstrādi, tiesības lūgt Klienta personas datu precizēšanu, labošanu, mainīšanu, dzēšanu, atteikumu saņemt komercinformāciju, lūgumu pārnest datus, u.c. likumiskās/līgumiskās tiesības;
 • Šo tiesību īstenošana var būt ierobežota, ja personas datu apstrāde pamatota ar tādiem Pārdevēja pienākumiem, kuri tam uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var īstenot savas tiesības, iesniedzot pieprasījumu:

 • Rakstveidā Pārdevējam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, kā arī norādot savu kontaktadresi;
 • Elektroniskajā pastā info@waterskis.lv, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisku parakstu.

Atbilde tiek sniegta uz norādīto kontaktadresi vai elektroniskā pasta adresi.

Personas datu aizsardzībai tiek izmantoti tehnoloģiskie un loģiskie aizsardzības pasākumi, kuri, ievērojot organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, ir realizējami, izvērtējot potenciālos riskus. Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks datu aizsardzības nolūkos veic nepārtrauktu drošības procesus attīstību – gan izglītojot savus darbiniekus, gan veicot pasākumus informācijas, IT infrastruktūras, iekšējo un ārējo tīklu, struktūrvienību aizsardzībai, ar mērķi nepieļaut neautorizētu piekļuvi datiem.

Personas datu apmaiņa var būt nepieciešama, ja tam ir konkrēti mērķi, tādi kā:

Sadarbības partneriem, ja tiek nodrošināta pakalpojumu sniegšana (piemēram, kurjers preču piegādei, norēķinu pakalpojumu sniedzēji);

Sadarbības partneriem, ja tiek nodrošināta publicitāte;
Drošības un aizsardzības nodrošināšanai (piemēram, IT drošības administrēšana);
Vispārējai un līgumu administrēšanai (piemēram, statistikas datu iesniegšana, organizatorisko un finanšu pārvaldības nodrošināšana, pasākumu organizēšana);
Uzraudzības un valsts pārvaldes iestādes (piemēram, tiesībsargājošās institūcijas);
Parādu piedziņai vai juridisko interešu aizstāvībai vai izpildei.

Augstākminētais uzskaitījums nav visaptverošs, jo atsevišķos gadījumos Personas datu apmaiņa var notikt arī atbilstoši Klienta pieprasījumam, apstrādājot anonimizētus datus u.c. gadījumos.  Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parka norādītajā interneta vietnē var tikt izmantotas sīkdatnes, kuru izmantošanai Klientam ir tiesības nepiekrist, tomēr norādām, ka atsevišķos gadījumus var tikt ietekmēta konkrētās Interneta vietnes pakalpojumu nodrošināšana pilnā apmērā. Ar sīkdatņu apstrādes noteikumiem varat iepazīties šeit. Ja Interneta vietnē ir ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, tad par šādu mājas lapu apmeklēšanu Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikborda parks neatbild. Lūdzam Jūs atsevišķi iepazīties ar trešo personu mājas lapu un personas datu aizsardzības noteikumiem.

Saziņai ar mums, jautājumos par šo Privātuma politiku vai personas datu apstrādi, lūdzam izmantot augstāk norādīto Pārziņa kontaktinformāciju vai Interneta vietnes sadaļā Kontakti norādītos saziņas veidus.

Ja šī Privātuma politika ir tulkota citās valodās, domstarpību gadījumā noteicošā ir Privātuma politikas redakcija latviešu valodā.

SAITES

Pircēju ērtībai un informētībai waterkis.lv var būt norādītas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas. Arī gadījumos, ja informācija ir pieejama ar waterskis.lv izvietotas saites starpniecību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās lapās. Pārdevējs neatbild par jebkādu nepietiekamu, nepareizu vai nepatiesu informāciju.

Apmeklējot trešo personu tīmekļa lapas, Pircējiem ir jāiepazīstas ar šo lapu lietošanas noteikumiem un privātuma politiku.

ATBILDĪBA

Pārdevējs neuzņemas atbilstību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties waterskis.lv norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka waterskis.lv piedāvātais pakalpojums vai prece, tīmekļa vietne vai interneta veikals waterskis.lv jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai waterskis.lv darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

Pārdevējs nav atbildīgs par Interneta veikala waterskis.lv bildēs un attēlos utt. redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala waterskis.lv veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici.

CITI NOTEIKUMI

Informācijas apmaiņa. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti waterskis.lv sadaļā Kontakti.

Tīmekļa lapas un Interneta veikalu waterskis.lv darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Ja šie Noteikumi ir tulkoti citās valodās, domstarpību gadījumā noteicošā ir Noteikumu redakcija latviešu valodā.